Even geduld aub… 
Even geduld terwijl we uw bestelling verwerken,
druk niet op de terugknop… 
Design 911 Design 911 supply Porsche parts, Porsche spares and Porsche accessories, to both retail and to the trade. Our Porsche product and accessory range includes brakes, exhausts, tyres, wheels and Porsche panels and interiors. https://www.design911.com/images/schemaLogo.png https://www.design911.com/images/schemaLogo.png +443456003478 https://www.design911.com Facebook Instagram

Algemene voorwaarden

Afgezien van de definities zijn de algemene voorwaarden in dit document opgesplitst in 4 hoofdgebieden:

A. Gebruik van de website.
B. Privacybeleid.
C. Disclaimer.
D. Inkoop van goederen en/of diensten.


1.0 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities.
1.2 “Design 911” is de handelsnaam en handelsstijl van “Sideline Design Ltd”.
1.3 “Design 911”, “Sideline Design Ltd”, “wij” of “ons” verwijst naar de eigenaar van de website waarvan het hoofdkantoor is “220 The Vale, London, Greater London, England, NW11 8SR” en de aanbieder van diensten waarvan het hoofdkantoor is “51 Tallon Road, Brentwood, Essex CM13 1TG 8SR”.
1.4 “https://www.design911.com” is de website unique resource locator (URL) van “Design 911”.
1.5 “U”, “de opdrachtgever”, “de klant” betekent de persoon/personen of onderneming(en) die de diensten van “Design 911” afneemt/afnemen.
1.6 “Aanbetaling” betekent de vergoeding die door “Design 911” wordt gevraagd voor de inkoop van goederen of diensten van  “Design 911”.
1.7 “Eigenaar van het voertuig” betekent de persoon/personen die de wettelijke eigenaar is/zijn van het “Voertuig”.
1.8 “Gemachtigde” betekent de persoon/personen die wettelijk bevoegd is/zijn om te handelen namens de “Eigenaar van het voertuig”.
1.9 “Vertrouwelijke informatie” betekent alle gegevens van private aard die in het bezit zijn van “Design 911”.
1.10 “Aftermarket” verwijst naar elk onderdeel dat geen origineel Porsche onderdeel is.
1.11 Tenzij de context anders vereist, omvatten verwijzingen naar het enkelvoud het meervoud en verwijzingen naar het mannelijk geslacht het vrouwelijk geslacht en vice versa.
1.12 De kopjes in deze voorwaarden dienen voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.

2.0 De overeenkomst

2.1 Door de website “DESIGN 911” te bezoeken, te bekijken en/of te blijven bekijken en gebruiken, en door in onze winkels te browsen, offertes aan te vragen of goederen en/of diensten van “Design 911” af te nemen, gaat u ermee akkoord deze voorwaarden na te leven en daaraan gebonden te zijn.
2.2 Door goederen en/of diensten af te nemen van “Design 911” gaat u een koopovereenkomst of rechtsgeldige overeenkomst aan met “Design 911”.
2.3 Alle personen die goederen of diensten van “Design 911” afnemen, moeten ofwel de “Eigenaar van het voertuig” of een “Gemachtigde” zijn.
2.4 Alle personen die goederen of diensten van “Design 911” afnemen, moeten ofwel de “Eigenaar van het voertuig” of een “Gemachtigde” zijn.
2.5 Wij behouden ons het recht voor onze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op onze website geplaatst ter inzage van “de Klant”.
2.6 Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen en tenzij schriftelijk anders overeengekomen door een directeur van “Sideline Design Ltd” prevaleren deze voorwaarden boven alle andere zakelijke voorwaarden of inkoopvoorwaarden die door “de Klant” naar voren worden gebracht.
2.7 Geen enkele variatie of wijziging van deze voorwaarden zal geldig zijn tenzij de details van een dergelijke variatie worden ingediend door een directeur van “Sideline Design Ltd”.
2.8 De duur van het contract is afhankelijk van de totale tijd die nodig is om het werk voor “de Klant” te voltooien en de duur van een eventuele garantie op de door “Design 911” aan “de Klant” geleverde arbeid en onderdelen, en de totale tijd voor de doeleinden van de overeenkomst wordt genomen als de laatste einddatum van de twee.

Artikel A - Gebruik van de website

3.0 Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden

3.1 De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bestemd voor uw algemene informatie en gebruik. Deze inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
3.2 Noch wij, noch derden geven enige garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie die op deze website wordt gevonden of voor een bepaald doel wordt aangeboden. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover dit wettelijk is toegestaan.
3.3 Het is een voorwaarde voor ons om u toegang te verlenen tot de informatie op de website “Design 911” dat u aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige actie die u onderneemt op basis van de informatie op deze website. “DESIGN 911” zal niet aansprakelijk zijn indien uw gebruik van materialen of informatie van de “DESIGN 911” website resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, “u” neemt alle kosten met betrekking tot het bovenstaande voor uw rekening. “DESIGN 911” behoudt zich het recht voor om voor de toegang tot bepaalde informatie op de website kosten in rekening te brengen. “DESIGN 911” zal u informeren wanneer u kosten moet betalen voor toegang tot bepaalde diensten of informatie op de website van “DESIGN 911”.
3.4 Indien uw pc geen relevante technologie ondersteunt, met inbegrip van maar niet beperkt tot encryptie, is het mogelijk dat u bepaalde diensten niet kunt gebruiken of geen toegang hebt tot bepaalde informatie op de website “DESIGN 911”.
3.5 U mag geen materiaal op de website van “DESIGN 911” of een andere server spiegelen zonder voorafgaande toestemming van “DESIGN 911”.
3.6 Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn aan uw specifieke eisen voldoen.
3.7 Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, het logo, de lay-out, het uiterlijk en de graphics. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze voorwaarden.
3.8 Alle op deze website weergegeven handelsmerken die geen eigendom zijn van “DESIGN 911”, of waarvoor de exploitant een licentie heeft, worden op de website erkend.
3.9 Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
3.10 Deze website kan van tijd tot tijd ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en geven u meer informatie. Ze betekenen niet dat wij de website onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website.
3.11 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “DESIGN 911” is het niet toegestaan een link naar deze website te creëren of deze te documenteren vanaf een andere website.
3.12 Op enkele plaatsen op de website “DESIGN 911” vragen wij u om informatie te verstrekken die ons in staat stelt om deze door u verstrekte informatie te gebruiken om u na uw bezoek aan de website “DESIGN 911” op de hoogte te houden van onze nieuwste producten en diensten. Het is volledig optioneel voor u om deel te nemen. De informatie die u op deze website verstrekt, kan door ons worden bewaard en gebruikt voor de volgende doeleinden: bestellingen en/of accounts, behandeling van vragen of klachten, misdaad- en fraudepreventie, marketing van onze producten en diensten of (behoudens bezwaren of voorkeuren die u aangeeft wanneer u uw persoonsgegevens via deze website aan ons verstrekt) voor het van tijd tot tijd toesturen van informatie over onze producten en diensten. Bovendien kunnen wij informatie over u gebruiken die door kredietinformatiebureaus wordt verstrekt om ons te helpen bij het nemen van kredietbeslissingen en om fraude te voorkomen.
3.13 Wij kunnen uw informatie bekendmaken aan andere groepsmaatschappijen, met inbegrip van hun respectieve partners, agenten en onderaannemers, voor een van de bovengenoemde doeleinden. Daarnaast kunnen wij uw informatie bekendmaken aan kredietbureaus en aan andere personen in verband met onderzoeken betreffende de preventie en opsporing van fraude of misdaad, of de aanhouding of vervolging van overtreders of zoals vereist door de wet of gerechtelijke procedures.
3.14 U gaat ermee akkoord geen overlast, ergernis of ongemak te veroorzaken, noch bewust anderen toe te staan dit te doen, hetzij aan “DESIGN 911” of een van haar klanten of gebruikers van de “DESIGN 911”-website op welke wijze dan ook, met inbegrip van het gebruik van de “DESIGN 911”-websitediensten voor het aanhoudend verzenden van ongevraagde berichten zonder redelijke oorzaak.
3.15 De dienst is toegankelijk via het World Wide Web, dat onafhankelijk is van de dienst en “DESIGN 911”. Uw gebruik van het World Wide Web is uitsluitend op eigen risico en onderworpen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten en voorschriften. “DESIGN 911” is niet verantwoordelijk voor enige informatie of dienst die u op het World Wide Web verkrijgt.
3.16 “DESIGN 911” sluit alle aansprakelijkheid uit, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad (inclusief aansprakelijkheid voor nalatigheid) of anderszins, voor de nauwkeurigheid, geschiktheid, kwaliteit of volledigheid van informatie en de waarde en integriteit van goederen en diensten die door derden via de “DESIGN 911”-websitedienst worden aangeboden. U erkent dat wij geen controle hebben over en alle aansprakelijkheid uitsluiten voor enig materiaal op het World Wide Web, dat toegankelijk is via de “DESIGN 911”-websitedienst.
3.17 Wij kunnen de door de website “DESIGN 911” aangeboden dienst of een deel daarvan te allen tijde naar eigen goeddunken opschorten of wijzigen, om welke reden dan ook.
3.18 “DESIGN 911” behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie van de gewijzigde overeenkomst op de website “DESIGN 911”. Door gebruik te blijven maken van de diensten van de “DESIGN 911”-website wordt u geacht deze wijziging te aanvaarden.
3.19 Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit dit gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales.

Artikel B - Privacybeleid

4.0 Dit privacybeleid zet uiteen hoe “DESIGN 911” alle informatie gebruikt en beschermt die u aan “DESIGN 911” geeft wanneer u deze website gebruikt.

4.1 “DESIGN 911” doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Als wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.
4.2 “DESIGN 911” kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf 17/01/08.
4.3 Wat wij verzamelen

Wij kunnen de volgende informatie verzamelen:
• naam en functietitel
• contactinformatie, inclusief e-mailadres
• demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
• andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en/of aanbiedingen

Wat wij doen met de informatie die wij verzamelen:
Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere dienstverlening te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:
• Interne administratie.
• Wij kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
• Wij kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat die voor u interessant kan zijn, via het door u opgegeven e-mailadres.
• Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen per e-mail, telefoon, fax of post contact met u opnemen.
• Wij kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

Beveiliging

4.4 Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen hebben wij passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Hoe wij cookies gebruiken

4.5 Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Dankzij cookies kunnen webtoepassingen op u als individu reageren. De webapplicatie kan haar werking aanpassen aan uw behoeften en voorkeuren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.
4.6 Wij gebruiken traffic log cookies om na te gaan welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpaginaverkeer en het verbeteren van onze website om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.
4.7 In het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, doordat wij kunnen controleren welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u verkiest met ons te delen.
4.8 U kunt ervoor kiezen cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren als u daar de voorkeur aan geeft. Dit kan verhinderen dat u de website ten volle benut.

Links naar andere websites

4.9 Onze website kan links bevatten waarmee u gemakkelijk andere interessante websites kunt bezoeken. Zodra u deze links hebt gebruikt om onze site te verlaten, moet u er echter rekening mee houden dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van informatie die u tijdens uw bezoek aan dergelijke sites verstrekt en vallen dergelijke sites niet onder deze privacyverklaring. U moet voorzichtig zijn en de privacyverklaring raadplegen die van toepassing is op de website in kwestie.

Beheer van uw persoonlijke informatie

4.10 U kunt ervoor kiezen het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke informatie op de volgende manieren te beperken:

4.10.1 wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website in te vullen, zoekt u naar het vakje dat u kunt aanklikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand wordt gebruikt voor direct marketingdoeleinden
4.10.2 Als u er eerder mee hebt ingestemd dat “wij” uw persoonlijke informatie mogen gebruiken voor direct marketing, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons te schrijven of een e-mail te sturen naar  [email protected]
4.10.3 Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben of daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie te sturen over derden waarvan wij denken dat u die interessant vindt, als u ons laat weten dat u dat wilt.
4.10.4 U kunt informatie opvragen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren onder de Data Protection Act 1998. Er moet een kleine vergoeding worden betaald. Als u een kopie wilt van de informatie die over u wordt bewaard, kunt u schrijven naar Data Protection Controller, Sideline Design Ltd, 51 Tallon Road, Brentwood, Essex CM13 1TG
4.10.5 Als u van mening bent dat de informatie die wij over u bewaren onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo spoedig mogelijk op bovenstaand adres. Wij zullen alle onjuiste informatie onmiddellijk corrigeren.

Artikel C - DISCLAIMER

5.0 De informatie op deze website dient uitsluitend ter algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door "DESIGN 911" en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

5.1 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.
5.2 Via deze website kunt u linken naar andere websites, waarvan sommige backends niet onder het beheer van “DESIGN 911” vallen, maar die als merknaam naar “Design 911” kunnen verwijzen, en andere sites die volledig buiten het beheer van “Design 911” vallen. De controle van de sites is beperkt tot de aard van de site. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een onderschrijving van de meningen die daarin worden geuit.
5.3 Alles wordt in het werk gesteld om de websites van ons bedrijf in de lucht te houden. “DESIGN 911” neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten ons beheer.

Artikel D - Inkoop van goederen en diensten

6.0 Deze overeenkomst heeft tot doel alle partijen te beschermen wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Dit document is bedoeld als een juridische overeenkomst tussen de twee partijen “Design 911” en “de Klant”.

6.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle door “Design 911” aangeboden goederen en/of diensten. Door goederen en/of diensten te bestellen bij “Design 911” gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:


ONTWIKKELINGSPROCES

6.2 Alle hierin beschreven diensten moeten door ons worden uitgevoerd in overeenstemming met de meest algemeen aanvaarde normen en praktijken van de auto- en carrosseriebranche. Dat wil zeggen dat wij de ontwikkelingstechnologieën en wijzigingsprocessen gebruiken die het meest universeel aanvaardbaar zijn om aan de behoeften van een zo breed mogelijke markt te voldoen.
6.3 Eventuele offertes zijn uitsluitend voor “de Klant” die op de schriftelijke offerte staat vermeld en zijn gebaseerd op de door “de Klant” verstrekte informatie en de op dat moment meest geschikte onderdelen en arbeid.
6.4 Alle verdere eisen of overwegingen die aan “Design 911” worden voorgelegd, moeten afzonderlijk worden beoordeeld en zullen, indien noodzakelijk, resulteren in een vervangende offerte of een nieuwe offerte.
6.5 Tevens dient te worden opgemerkt dat alle verstrekte offertes geldig zijn voor een periode van 30 dagen vanaf de datum van afgifte, maar onderhevig kunnen zijn aan veranderende marktprijzen voor arbeid en eventuele goederen of andere diensten.
6.6 Alle specificaties voor het werk worden overeengekomen voordat met het werk wordt begonnen.
6.7 Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een voertuigcontrole uitgevoerd, waarbij eventuele uitwendige deuken, krassen en andere uitwendige gebreken worden genoteerd en de handtekening van “de Klant” wordt gevraagd.
6.8 Indien onvoorziene gebreken aan uw “voertuig” worden geconstateerd nadat wij met de werkzaamheden zijn begonnen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en u adviseren over de beste handelwijze. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. In bepaalde gevallen kunnen onvoorziene gebreken gevolgen hebben voor de verkeersgeschiktheid van het “voertuig” en de voortgang van het ontwikkelingsproces beïnvloeden. Als u, "de klant", niet wilt dat deze corrigerende werkzaamheden worden uitgevoerd, zult u het voertuig zonder enige garantie moeten aanvaarden en ermee instemmen “Design 911” te vrijwaren van elke actie die wordt ondernomen als gevolg van eventuele daaruit volgende problemen.
6.9 Zodra het project is afgerond, zijn toekomstige wijzigingen afhankelijk van de werkzaamheden. Alle kosten zullen in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke ontwikkelingswerkzaamheden, maar zullen rekening houden met wijzigingen in de marktprijzen voor arbeid en goederen of andere diensten.
6.10 Na afloop van het werk zal een inspectie worden uitgevoerd, waarbij “de Klant” moet nagaan of het “voertuig” in dezelfde of betere staat is teruggebracht dan vóór de aanvang van het werk.

Terugbetalingen, retourzendingen, creditnota’s en omruilingen

6.11 Speciaal bestelde onderdelen kunnen NIET worden geretourneerd voor creditering.
6.12 Brandstofinjectie en elektrische onderdelen kunnen niet worden geretourneerd voor creditering indien ze correct zijn geleverd.
6.13 Op correct geleverde onderdelen die voor creditering worden geretourneerd, worden minimaal 25% administratiekosten in rekening gebracht.
6.14 Alle bestellingen/goederen moeten onmiddellijk na ontvangst worden gecontroleerd, zodat eventuele tekorten of schade aan goederen onmiddellijk kunnen worden gemeld.
6.15 Alle onderdelen die voor creditering worden geretourneerd, moeten zich in een verkoopbare staat bevinden; artikelen worden niet geaccepteerd als ze gemonteerd lijken te zijn, als er afdichtingspasta op is aangebracht of als de verpakking beschadigd is.
6.16 Wij behouden ons het recht voor om omruilingen te weigeren die als onbruikbaar worden beschouwd.
6.17 Toeslagen voor gereviseerde onderdelen moeten volledig worden betaald bij aankoop van het product. Deze toeslag wordt alleen vergoed indien en zodra het ruilonderdeel door de desbetreffende fabrikant als bruikbaar wordt geaccepteerd.
6.18 Op geretourneerde defecte goederen worden geen garantieclaims geaccepteerd.
6.19 Artikelen die voor creditering/ruil worden geretourneerd, moeten binnen 5 werkdagen na de aankoopdatum worden ontvangen, vergezeld van een relevante factuur. Zonder aankoopfactuur worden geen goederen aanvaard.

Overige voorwaarden

6.20 Om aan de toegenomen vraag naar en beschikbaarheid van producten te voldoen, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving van fabrikant, merk of onderdeel te veranderen; kopers dienen dergelijke details op het moment van aankoop te controleren en te waarborgen.
6.21 Let op: alle onderdelen zijn voor Europese auto’s met standaard specificaties, neem contact op met ons verkoopkantoor voordat u bestelt.
6.22 Let op: alle onderdelen en producten zijn ontworpen voor gebruik op de weg, tenzij anders aangegeven.
6.23 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
6.24 “Aftermarket”-toevoegingen en wijzigingen aan “voertuigen” vallen mogelijk niet onder uw Porsche Garantie of uitgebreide Garantie. Het is de verantwoordelijkheid van “de Klant” om dat rechtstreeks te controleren bij elke organisatie die garantie heeft gegeven op uw “voertuig”.


KOSTEN

6.25 Alle goederen blijven eigendom van Design 911 UK totdat de betaling volledig is ontvangen.
6.26 Indien het voor “Design 911” noodzakelijk wordt om een vordering in te stellen om de krachtens deze Overeenkomst verschuldigde bedragen te innen, is zij gerechtigd om, onverminderd enig ander rechtsmiddel, naast alle schadevergoedingen, haar kosten van inning en eventuele openstaande kosten te innen. De gerechtelijke procedure start onmiddellijk na de vervaldatum.
6.27 Wij, “Sideline Design Ltd”, begrijpen en zullen onze wettelijke rechten op rente krachtens de “Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998” uitoefenen indien wij niet worden betaald volgens de overeengekomen kredietvoorwaarden tegen een tarief van 12,5%.

VERTROUWELIJKHEID

6.28 “Design 911” erkent dat deze Overeenkomst een vertrouwelijke relatie creëert tussen “Design 911” en de Klant en dat informatie betreffende de zakelijke aangelegenheden, klanten, verkopers, financiën, eigendommen, werkmethoden, computerprogramma's en documentatie van de Klant en andere dergelijke informatie, schriftelijk, mondeling of anderszins, vertrouwelijk van aard is. Al deze informatie betreffende de Klant wordt hierna gezamenlijk “Vertrouwelijke informatie” genoemd.
6.29 “Design 911” stemt ermee in redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat haar personeel en onderaannemers gebonden zijn aan de bepalingen van deze clausule.
6.30 Deze clausule is niet van toepassing op informatie die openbaar is of wordt anders dan door toedoen van de betrokken partij, of reeds in het bezit is van de ontvangende partij, of door deze partij rechtmatig is verkregen van een derde, of wettelijk verplicht is openbaar te maken.
6.31 “Design 911” voldoet volledig aan de wet op de gegevensbescherming.
6.32 “Design 911” kan toestemming vragen, en de Klant zal dit niet onredelijk weigeren, om de betrokkenheid van “Design 911” bij “de Klant” openbaar te maken.

AUTEURSRECHT

6.33 De auteursrechten, octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten (“IE”) op de website van Design911 en in het bijzonder alle kopieën, foto's, lay-outs, logo’s en producten blijven, tenzij uitdrukkelijk vermeld, het exclusieve eigendom van “Design 911”.
6.34 De klant stemt ermee in dat de auteursrechten op het werk van “Design 911” het exclusieve eigendom blijven van “Design 911”, en dat hij de inhoud van de website niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Design 911” als sjabloon zal gebruiken, verkopen, overdragen, publiceren, openbaar maken of anderszins aan derden ter beschikking stellen. De in het kader van deze Overeenkomst aan de Klant verleende rechten doen geen afbreuk aan het exclusieve eigendomsrecht van XS Online op de auteursrechten van de website.

GARANTIE

6.35 Voor alle verkochte onderdelen en goederen geldt, tenzij anders vermeld, de standaard fabrieksgarantie. Design911 importeert en exporteert auto-onderdelen wereldwijd. Wij kunnen niet altijd auto-onderdelen of productgoedkeuringen leveren volgens de specificaties van elk land. Productgoedkeuring kan vereist zijn door uw lokale autoriteiten. Controleer of de auto-onderdelen of het product dat u koopt een goedkeuring van uw lokale autoriteiten vereisen voordat u het product koopt. TUV-certificering, TÜV SÜD-certificering, SAE-DOT-goedkeuring, ECE-goedkeuring, MOT-goedkeuring, typegoedkeuring of CE zijn geen standaard goedkeuringen voor alle producten die door Design911 worden verkocht.
6.36 “Design 911” zal gebreken als gevolg van haar nalatigheid kosteloos voor de klant herstellen.
6.37 “Design 911” biedt standaard garanties op alle arbeid die aan het “voertuig” van “de Klant” wordt verricht.
6.38 Voor alle tijd besteed aan het onderzoeken van ingediende ‘gebreken’ waarvan wordt vastgesteld dat deze correct functioneren, betaalt de klant het standaard dagtarief van “Design 911”.

GARANTIE op originele Porsche onderdelen

In de afgelopen maanden is de garantieprocedure voor originele Porsche onderdelen gewijzigd.

Wij bieden onze klanten de fabrieksgarantie; originele Porsche garantie op onderdelen wordt gedekt door het officiële dealernetwerk van Porsche centra in het Verenigd Koninkrijk.

Indien een origineel Porsche onderdeel defect blijkt te zijn, dient de garage of de koper van het onderdeel het voertuig met het defecte onderdeel naar een officieel Porsche centrum in het Verenigd Koninkrijk te brengen om het onderdeel te laten diagnosticeren en/of vervangen door het officiële Porsche centrum in het Verenigd Koninkrijk. De garage of de kopers moeten ook een aankoopbewijs overleggen.

Aangezien het garantieproces plaatsvindt in een plaatselijk officieel Porsche centrum in het Verenigd Koninkrijk, worden geen kosten gedekt, wat betekent dat de arbeids- of montagekosten van uw garage niet worden gedekt.

Als het originele Porsche onderdeel wordt meegenomen buiten het land waar het oorspronkelijk is verkocht, dekt Porsche het onderdeel niet onder de garantie. U bent ook niet gedekt voor porto-, leverings- of vrachtkosten. Er is geen dekking voor de terugbetaling van eventuele lokale invoerrechten of belastingen die u hebt betaald.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE

6.39 “Design 911” is niet aansprakelijk jegens de Klant voor winstderving, goodwill of enige vorm van bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies of schade geleden door de Klant als gevolg van een door een derde ingestelde vordering), zelfs indien dergelijke schade redelijkerwijs voorzienbaar was of “Design 911” op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid dat de Klant dergelijke schade zou lijden; en
6.40 “Design 911” is niet aansprakelijk voor door de Klant of derden te leveren producten of diensten.
6.41 Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, worden alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen, expliciet of impliciet (bij wet of anderszins) met betrekking tot de Oplossing en de levering van de Oplossing of die aansprakelijkheid opleggen aan “Design 911” uitgesloten.
6.42 “Design 911” garandeert de veiligheid van het “Voertuig” van “de Klant” terwijl het aan onze zorg is toevertrouwd.

OVERMACHT

6.43 Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige vertraging in de vergadering of voor het niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst vanwege een oorzaak buiten zijn redelijke controle, inclusief (zonder beperking) overmacht, oorlog, oproer, kwaadwillige daad van schade, brand, overstroming , handelingen van enige overheid of overheidsinstantie, storing van de openbare elektriciteitsvoorziening, storing van een telecommunicatiedienstverlener, storing of vertraging van de kant van onderaannemers buiten zijn redelijke controle of de onbeschikbaarheid van materialen. Verder is "Design 911" niet aansprakelijk voor een dergelijke vertraging of storing die voortvloeit uit een verzoek van de Klant om een wijziging in de levering van de geleverde ontwerpdienst.
6.44 Indien “Design 911” door een van voornoemde oorzaken verhinderd is haar verplichtingen na te komen, zal zij de Klant van de omstandigheden op de hoogte stellen en zal de Klant een redelijke verlenging voor de uitvoering van de overeenkomst toestaan.
6.45 “Design 911” behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Wij zullen echter alle klanten die door deze wijzigingen worden getroffen, informeren.

Communicatie

6.46 Kennisgevingen die door “Design 911” per post of e-mail worden gedaan, worden geacht te zijn bezorgd om 12.00 uur de volgende dag na het posten.

Recht

6.47 Op deze voorwaarden is het Engelse recht van toepassing.